برام هیچ حسی شبیه تو نیست

کد ۷۸

عاشقانه

وقتی هستی خوبِ خوبم

کد ۸۱

عاشقانه

پاییز می‌رسد که مرا مبتلا کند

کد ۶

عاشقانه

گل‌های ریز صورتی روی بالشم

کد ۴۱

عاشقانه

دلم می‌خواهدت ...

کد ۱۱۹

تصویر سازی , دوستانه , عاشقانه

جزوه‌نویسی

کد ۱۲۰

تصویر سازی , عاشقانه

شبی که می‌گذرد با تو بی‌کران خوشتر

کد ۸

عاشقانه

اینکه دلتنگ توام اقرار می‌خواهد مگر؟

کد ۳

دوستانه , عاشقانه

جهان کوچک من از تو زیباست

کد ۱۰۸

عاشقانه

تو خوبی و این همه‌ی اعتراف‌هاست

کد ۱۰۶

عاشقانه

اهل دوست داشتن

کد ۱۰۳

تصویر سازی , عاشقانه

اتاق کوچک من از هوای دوست پر است

کد ۹۱

تصویر سازی , دوستانه , عاشقانه

منو بشنو از دور دلم می‌خواهدت

کد ۸۸

تصویر سازی , عاشقانه

سرکشیدم تو را و تشنه‌ترم

کد ۸۷

تصویر سازی , عاشقانه

منو بشنو از دور، دلم می‌خواهدت

کد ۷۵

عاشقانه

بیمار خنده‌های توام(۲)

کد ۷۲

تصویر سازی , دوستانه , عاشقانه

ما گل عشق را می‌کاویم

کد ۶۶

عاشقانه

بیا که سیر شدم بی تو از جهان ای دوست

کد ۵۹

دوستانه , عاشقانه

خوشبختی یعنی اینکه ...

کد ۵۳

عاشقانه

من آن توام ...

کد ۵۱

تصویر سازی , عاشقانه

مرا کیفیت چشم تو کافیست

کد ۴۵

عاشقانه

چندیست که سردم شده دور از دم گرمت

کد ۳۶

عاشقانه

گل در بر و می در کف و معشوق به کام است

کد ۳۴

دوستانه , عاشقانه

بیمار خنده‌های توام بیشتر بخند

کد ۲۶

دوستانه , عاشقانه