چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم گردد

کد ۱۱۵

5000 تومان

بلبلان از بوی گل مستند و ما از روی دوست

کد ۳۸

5000 تومان

اوست نشسته در نظر

کد ۳۲

5000 تومان

لبخند تو خلاصه‌ی خوبی‌هاست

کد ۴۸

5000 تومان

هواخواه توام جانا

کد ۸۵

5000 تومان

شهرنگ

کد ۵۰۵

5000 تومان

دلبری برگزیده‌ام که مپرس

کد ۲۸

5000 تومان

شمعدونی

کد ۹۴

5000 تومان

دوست می‌دارَمَت به بانگ بلند

کد ۱۰۲

5000 تومان

از حدِ «دوست دارَمَت» اعداد عاجزند

کد ۱۷

5000 تومان

ما را کبوترانه وفادار کرده است

کد ۱۱۷

5000 تومان

چندیست که سردم شده دور از دم گرمت

کد ۳۶

5000 تومان

شعر اگر می‌شد ...

کد ۲۹

5000 تومان

صد نامه فرستادم

کد ۶۰

5000 تومان

گل‌های ریز صورتی روی بالشم

کد ۴۱

5000 تومان

وقتی هستی خوبِ خوبم

کد ۸۱

5000 تومان

ساعتا رو به عقب برگردون

کد ۴۲

5000 تومان

دوست ما را و همه نعمتِ فردوس شما را

کد ۹۵

5000 تومان

انسانم آرزوست

کد ۱۲۱

5000 تومان

رفتنت رفتن جان است

کد ۱۴

5000 تومان

دربند و آزادی

کد ۴

5000 تومان

دل به کف غصه نباید سپرد

کد ۱۱۱

5000 تومان

گم شود از دو جهان نام سفر

کد ۴۶

5000 تومان

اتاق کوچک من از هوای دوست پر است

کد ۹۱

5000 تومان