وقتی نمی‌بوسی مرا با قرص می‌خوابم

کد ۱

45000 تومان

بالله که شهر بی تو مرا حبس می‌شود

کد ۲

45000 تومان

اینکه دلتنگ توام اقرار می‌خواهد مگر؟

کد ۳

45000 تومان

دربند و آزادی

کد ۴

45000 تومان

مرد اگر عاشق شود دشوار خوابش می‌برد

کد ۵

45000 تومان

پاییز می‌رسد که مرا مبتلا کند

کد ۶

45000 تومان

چتر نمی‌خواهد این هوا

کد ۷

45000 تومان

شبی که می‌گذرد با تو بی‌کران خوشتر

کد ۸

45000 تومان

صدا کن مرا صدای تو خوب است

کد ۹

45000 تومان

حضرت فیل

کد ۱۰

45000 تومان

گاهی چنان بدم که مبادا ببینی‌ام

کد ۱۱

45000 تومان

اگر دست من بود

کد ۱۲

45000 تومان

هزااار نامه

کد ۱۳

45000 تومان

رفتنت رفتن جان است

کد ۱۴

45000 تومان

همه‌ی این جهان پیاده‌رو است

کد ۱۵

45000 تومان

یک کار فقط روسری‌ات دارد

کد ۱۶

45000 تومان

از حدِ «دوست دارَمَت» اعداد عاجزند

کد ۱۷

45000 تومان

مثل سیگار خطرناک‌ترین دودم باش

کد ۱۸

45000 تومان

چای داغی که دلم بود

کد ۱۹

45000 تومان

ما را همه شب نمی‌برد خواب

کد ۲۰

45000 تومان

با عشق ممکن است تمام محال‌ها

کد ۲۱

45000 تومان

عشق تو می‌گردد دوچندان زیر باران

کد ۲۳

45000 تومان

بهترم!

کد ۲۴

45000 تومان

من به اشغال تو درآمده‌ام

کد ۲۵

45000 تومان