با عشق ممکن است تمام محال‌ها (کد طرح: ۲۱)
طراح : محمدسعید مرشد

خطی کشید روی تمام سوال‌ها
تعریف‌ها معادله‌ها احتمال‌ها

خطی کشید روی تساوی عقل و عشق
خطی دگر به قاعده‌ها و مثال‌ها

خطی دگر کشید به قانون خویشتن
قانون لحظه‌ها و زمان‌ها و سال‌ها

از خود کشید دست و به خود نیز خط کشید
خطی به روی دفتر خط‌ها و خال‌ها

خط‌ها به هم رسید و به یک جمله ختم شد
با عشق ممکن است تمام محال‌ها

فاضل نظری

طرح های مشابه