اگر دست من بود (کد طرح: ۱۲)
طراح : محمدسعید مرشد

اگر دست من بود

به خورشید مرخصی می‌دادم

به شب اضافه کار

 

گروس عبدالملکیان

طرح های مشابه