دل به کف غصه نباید سپرد (کد طرح: ۱۱۱)
طراح : محمدسعید مرشد

طبع من این نکته چه پاکیزه گفت
سهل بود خوردن افسوس مفت

مردم این ملک ز که تا به مه
هیچ ندانند جز احسنت و زه

هرکسی اندر غم جان خودست
فارغ از اندیشه ی نیک و بدست

بعد که مردم ، همه یادم کنند
رحمت وافر به نهادم کنند

زانچه پس از مرگ برایم کنند
کاش کمی حین بقایم کنند

دل به کف غصه نباید سپرد
اول و آخر همه خواهیم مرد

ایرج میرزا

طرح های مشابه