خوب بود این مَردُم، دانه‌های دلشان پیدا بود (کد طرح: ۹۹)
طراح : فرزانه زین‌ساز

آسمان‌، آبی تر، 
آب آبی تر

من در ایوانم‌، رعنا سر حوض‌. 

رخت می شوید رعنا
برگ ها می ریزد
مادرم صبحی می گفت‌: موسم دلگیری است‌
من به او گفتم‌: زندگانی سیبی است‌، گاز باید زد 
با پوست‌

زن همسایه در پنجره اش‌، تور می بافد، می خواند
من «ودا» می خوانم‌، گاهی نیز 
طرح می ریزم سنگی‌، مرغی‌، ابری‌. 

آفتابی یكدست‌. 
سارها آمده اند. 
تازه لادن ها پیدا شده اند. 
من اناری را، می كنم دانه‌، به دل می گویم‌: 
خوب بود این مردم‌، دانه های دلشان پیدا بود


می پرد در چشمم آب انار: اشك می ریزم‌
مادرم می خندد
رعنا هم‌

سهراب سپهری

طرح های مشابه