و چای دغدغه عاشقانه خوبی‌ست (کد طرح: ۸۴)
طراح : محمدسعید مرشد

… و چای دغدغه عاشقانه خوبی ست
برای با تو نشستن بهانه خوبی ست

حياط آب زده ،  تخت چوبی و مـــن و تـو
چه قدر بوسه، چه عصری، چه خانه خوبی ست

قبول كن! به خدا خانه شما سارا!
برای فاخته ها آشيانه خوبی ست

غروب اول آبان قشنگ خواهد بود
نسيم و نم نم باران، نشانه خوبی ست

بيا به كوچه كـه فرديس شاعری بكند
كه چشم تو غزل عاميانه خوبی ست

ـ كرج سوار شو! آقا صدای ضبط اگر …
نه خير كــم نكن آقا! ترانه خوبی ست

صدای شعله ور گل نراقی و باران
فضای ملتهب و شاعرانه خوبی ست

مطابق نظر ماست هرچه هست عزيز!
قبول كن كه زمانه زمانه خوبی ست

به خانه باز رسيديم، چای می خواهيم
برای با تو نشستن بهانه خوبی ست

حسن صادقی‌پناه

طرح های مشابه