منو بشنو از دور، دلم می‌خواهدت (کد طرح: ۷۵)
طراح : محمدسعید مرشد

منو بشنو از دور
دلم می خواهدت

هر روز با آواز
دلم می خوانَدت

میگویمت به باد
باد می نالَدت
میریزمت به ابر
ابر میباردت

میشینمت به مبل
مینوشمت چو چای
میشینمت به مبل
مینوشمت چو چای

ابرهای سبز
سبزهای دور
کوههای سخت
های عشق
آی عشق
چهره ی آبی ات پیدا نیست

منو بشنو از دور
دلم می خواهدت
هر روز با آواز
دلم می خواندت

میریزمت به خاک
خاک می رویدت
میگویمت به گل
گل می بویدت

میگویمت به شعر
میخوانمت ز حفظ
میگویمت به شعر
میخوانمت ز حفظ

شعرهای نو
ناب های دور
کوه های سخت
آی عشق
آی عشق
چهره ی سرخت پیدا نیست

امید نعمتی
گروه پالت

طرح های مشابه