آنکه بی‌باده کند جان مرا مست کجاست؟ (کد طرح: ۷۳)
طراح : سپیده رشیدی

آن که بی باده کند جان مرا مست کجاست؟ 
وان که بیرون کند از جان و دل ام دست کجاست؟ 

وانکه سوگند خورم جز به سر او نخورم 
وان که سوگند من و توبه ام اشکست کجاست؟
 
وان که جان ها به سحر نعره زنان اند ازو 
وان که ما را غم اش از جای ببردست کجاست؟
 
جان جان است و گر جای ندارد چه عجب؟! 
این که جا می طلبد در تن ما هست کجاست؟
 
غمزۀ چشم بهانه ست و زان سو هوسی ست 
وان که او در پس غمزه ست دل ام خست کجاست؟
 
پردۀ روشن دل بست و خیالات نمود 
وان که در پرده چنین پردۀ دل بست کجاست؟
 
عقل تا مست نشد چون و چرا پست نشد 
وآن که او مست شد از چون و چرا رست کجاست؟

مولانا

طرح های مشابه