سکوتم از رضایت نیس (کد طرح: ۴۷)
طراح : محمدسعید مرشد

سکوتم از رضایت نیست
دلم اهل شکایت نیست

هزار شاکی خودش داره  
خودش گیر گرفتار

همون بهتر که ساکت باشه این دل 
جدا از این ضوابط باشه این دل
 
از این بد تر نشه رسوایی ما 
که تنها تر نشه تنهایی ما

که کاره ما گذشته از شکایت 
هنوز هم بایبندیم در رفاقت

میریزه تو خودش دل غصه هاشو 
آخه هیچ کس نمیخواد قصه ها شو

کسی جرمی نکرده گر بما این روز ها عشقی نمیورزه
بها یی داشت این دل بیشتر ها که در این روزا نمی ارزه

مسعود فردمنش

سیاوش قمیشی

طرح های مشابه